Pentax Optio S12 Operating Guide (lv)

Download
7
Funkciju iestatîšana (Programmas režîms) ................................................... 66
Attçla režîma iestatîšana atkarîbâ no uzòemšanas ainavas 
(Attçla režîms) ........................................................................................... 67
Tumši ainavu uzòemšana (Nakts ainavu režîms) .......................................... 77
Fotokameras vibrâciju un miglainîbas efekta novçršana attçliem 
(Digitâlais stabilizçšanas sistçmas režîms) ............................................... 78
Videofragmentu uzòemšana (Videofragmentu režîms) ................................. 79
Fotoattçlu uzòemšana Râmja pievienošanas režîmâ .................................... 81
Taimera izmantošana .................................................................................... 83
Sçrijfoto uzòemšana (Sçrijfoto Režîms) ........................................................ 84
Fotoattçlu uzòemšana Multi-ekspozîcijas režîmâ.......................................... 86
Tâlvadîbas pults izmantošana (Papildus piederums) .................................... 87
Tâlummaiòas izmantošana objekta izmçra mainîšanai ................................. 89
Uzòemšanas funkciju iestatîšana ...................................................................... 91
Fokusa režîma iestatîšana............................................................................. 91
Zibspuldzes režîma iestatîšana ..................................................................... 94
Ierakstâmo pikseïu iestatîšana fotoattçliem ................................................... 96
Fotoattçlu kvalitâtes lîmeòa iestatîšana......................................................... 98
Baltâs krâsas balansa iestatîšana ............................................................... 100
Autofokusa iestatîšana ................................................................................ 102
Iestatot Gaismas mçrîjumu režîmu uz noteiktu ekspozîciju ........................ 105
Jutîbas iestatîšana....................................................................................... 106
Ekspozîcijas iestatîšana (EV kompensâcija) ............................................... 108
Izvçloties iestatîjumus priekš videofragmentu uzòemšanas ........................ 109
Tûlîtçja priekšskatîjuma laika iestatîšana .................................................... 112
Iestatot D-Diapazona kompensâciju ............................................................ 113
Viena spiediena funkcijas iestatîšana uz “on” (aktivizçts)............................ 114
Zaïâ Taustiòa Iestatîšana ............................................................................ 115
Iestatot Attçla asumu ................................................................................... 118
Iestatot Color Saturation .............................................................................. 119
Iestatot Image Contrast................................................................................ 120
Uzstâdot Date Imprint .................................................................................. 121
Saglabâjot iestatîjumus .................................................................................... 122
Saglabâjot Izvçlnes Opcijas (Atmiòa) .......................................................... 122
Audio ierakstîšana un atskaòošana
124
Audio ierakstîšana (Balss ierakstîšanas režîms) ........................................... 124
Audio atskaòošana ........................................................................................... 126
Balss Ieraksta pievienošana ............................................................................ 127
Balss ieraksta veikšana ............................................................................... 127
Balss ieraksta atskaòošana ......................................................................... 128
Aplûkošana/Dzçšana/Rediìçšana
129
Attçlu aplûkošana ............................................................................................. 129
Fotoattçlu aplûkošana.................................................................................. 129
Tâlummaiòas displejs .................................................................................. 129
Pietuvina un Ataino sejas............................................................................. 130
Iebûvçtajâ atmiòâ saglabâto attçlu aplûkošana ........................................... 132
Videofragmentu atskaòošana ...................................................................... 133
Fotografçšanas informâcijas atainošana Aplûkošanas režîmâ.................... 134
Deviòu sîktçlu displejs/Kalendârais displejs ................................................ 135
Slîdrâde ....................................................................................................... 137
Attçlu, videofragmentu un skaòas failu dzçšana ........................................... 139
e_kb466.book  Page 7  Friday, February 29, 2008  2:47 PM