Pentax Optio S12 Operating Guide (lv)

Download
79
Fotoattçlu uzòemšana
4
Šis režîms ïauj uzòemt videofragmentus ar skaòas ierakstiem.
1
Uzòemšanas režîmâ nospiediet kursortaustiòu (3).
Atveras režîmu palete.
2
Izmantojiet kursortaustiòus (2345
lai izvçlçtos 
C
 (Movie 
(Videofragments) režîms).
3
Nospiediet taustiòu OK.
Displejâ atainojas sekojoša uzòemšanas 
informâcija un fotokamera ir sagatavota 
videofragmentu uzòemšanai.
4
Nospiediet eksponçšanas taustiòu.
Uzòemšana tiek uzsâkta. Nospiediet tâlummaiòas taustiòu, lai izmantojot 
tâlummaiòas taustiòu, mainîtu objekta izmçru.
5
Nospiediet eksponçšanas taustiòu.
Uzòemšana tiek pârtraukta.
Videofragmentu uzòemšana (Videofragmentu režîms)
1
Videofragmentu režîma 
ikona
2
Deaktivizçtas 
zibspuldzes ikona
3
Atmiòas karte/Iebûvçtâ 
atmiòa
4
Pieejamais 
uzòemšanas laiks
5
Movie SR on 
(Videofragmentu pret 
svârstîbu funkcija 
aktivizçta)
6
Sejas atpazîšanas 
Prioritâtes ikona
Tâlummaiòas taustiòš (x)
: Palielina objektu
Tâlummaiòas taustiòš (w)
: Samazina objektu
Eksponçšanas slçdzis
Kursortaustiòš
OK taustiòš
Tâlummaiòas slçdzis
Movie
OK
MENU
OK
Cancel
02/26/2008
02/26/2008
02/26/2008
00:23
00:23
12:00
12:00
00:00:23
12:00
1
6
2
3
4
5
e_kb466.book  Page 79  Friday, February 29, 2008  2:47 PM