Pentax Optio S12 Operating Guide (lv)

Download
80
Fotoattçlu uzòemšana
4
Ja turat eksponçšanas slçdzi nospiestu ilgâk par vienu sekundi, videofragmenta 
uzòemšana turpinâs, kamçr slçdzis tiek turçts nospiests. Uzòemšana tiek 
pârtraukta atlaižot eksponçšanas slçdzi.
Turot nospiestu eksponçšanas slçdzi
Ieejot Videofragmenta režîmâ, Sejas atpazîšanas Prioritâtes iestatîjums 
ir pçdçjais izmantotais Uzòemšanas režîmâ. Iestatîjumus iespçjams mainît.
• Videofragmenta režîmâ nav pieejami sekojoši režîmi.
-  Flash (Zibspuldze)
-  Continuous Shooting (Sçrijfoto uzòemšana)
-  Multi-exposure (Multi-ekspozîcija)
-  Darbošanâs ar tâlvadîbas pulti.
-  Optiskais Zoom un Intelligent Zoom (Optiskâ un Inteliìentâ tâlummaiòas)
• [A Rec.Mode] (Ierakstîšanas režîms) izvçlnç deaktivizçjiet 
Videofragmenta stabilizçšanas sistçmu, lai Videofragmentu režîmâ 
izmantotu Digitâlo Zoom (digitâlo tâlummaiòu). (1111. lpp.)
• Videofragmentu režîmâ fokusçšanas diapazons tiek fiksçts uz Punktveida, 
bet Fokusa ierobežotâjs un AF palîggaisma tiek deaktivizçti. 
Ja fokusçšanas režîms iestatîts uz Standarta (Autofokuss), Macro vai 
Super Macro, AF operâcija tiek veikta tieši pirms videofragmenta 
uzòemšanas uzsâkšanas.
• Jûs varat nepârtraukti ierakstîti videofragmentu, lîdz tâ faila izmçrs augstas 
ietilpîbas SD atmiòas kartç sasniedz 2 GB.
“Videofragmentu atskaòošana” 
1
133. lpp.
e_kb466.book  Page 80  Friday, February 29, 2008  2:47 PM