Pentax Optio S12 Operating Guide (lv)

Download
81
Fotoattçlu uzòemšana
4
Uzòemiet fotoattçlus ar ievienotiem dekoratîviem foto râmjiem izmantojot Râmju 
pievienošanas funkciju. Fotokameras atmiòâ saglabâti trîs dekoratîvo râmju 
paraugi.
1
Uzòemšanas režîmâ nospiediet kursortaustiòu (3).
Atveras režîmu palete.
2
Izmantojiet kursortaustiòus 
(
2345), lai izvçlçtos Y (Frame 
Composite (Foto râmja pievienošana)).
3
Nospiediet taustiòu OK.
Atveras râmja izvçles logs ar râmî atainotu objektu.
4
Izmantojiet kursortaustiòus (45), 
lai izvçlçtos râmi.
5
Nospiediet taustiòu OK.
6
Nospiediet eksponçšanas slçdzi lîdz 
pusei.
Fokusa râmis monitorâ izgaismojas zaïâ krâsâ, 
ja fotokamera ir sasniegusi fokusu.
Fotoattçlu uzòemšana Râmja pievienošanas režîmâ
Eksponçšanas slçdzis
Kursortaustiòš
OK taustiòš
Green button (Zaïais taustiòš)
Frame Composite
OK
MENU
OK
Cancel
Select the frame
Select the frame
for composite
for composite
Select the frame
for composite
Change
Change
Change
OK
OK
OK
OK
2
12:00
12:00
2
12:00
02/26/2008
02/26/2008
02/26/2008
1/80
1/80
F2.8
F2.8
1/80
F2.8
e_kb466.book  Page 81  Friday, February 29, 2008  2:47 PM