Pentax Optio S12 Operating Guide (lv)

Download
82
Fotoattçlu uzòemšana
4
7
Nospiediet eksponçšanas slçdzi pilnîbâ.
Fotoattçls tiek uzòemts.
Lai ieslçgtu ekrânu ierâmçjuma reìistrçšanai, 3. solî nospiediet Zaïo taustiòu. 
Jûs varat reìistrçt no interneta un citiem avotiem ielâdçtos ierâmçjumus. 
Reìistrçjot jaunu ierâmçjumu, tas aizvietos vienu no iebûvçtajâ atmiòâ esošajiem 
ierâmçjumiem Pirms jauno ielâdçto ierâmçjumu reìistrçšanas iebûvçtajâ atmiòâ, 
pârkopçjiet tos SD atmiòas kartç.
1
Foto râmja izvçles logâ izvçlieties foto râmi, kuru vçlaties 
dzçst un nospiediet Zaïo taustiòu.
Ekrânâ atainojas paziòojums un atainojas SD atmiòas kartç saglabâtie foto 
râmji, kurus iespçjams reìistrçt iebûvçtajâ atmiòâ.
2
Izmantojiet kursortaustiòus (45), lai izvçlçtos foto râmi, 
kuru vçlaties reìistrçt un nospiediet taustiòu OK.
Râmis tiek reìistrçts iebûvçtajâ atmiòâ aizvietojot 1. solî izvçlçto râmi.
• Ierakstîto pikseïu iestatîjums tiek fiksçts uz h, un to nav iespçjams mainît.
• Râmja pievienošanas režîmâ Sçrijfoto un Multi-ekspozîcija nav pieejami.
Jauna foto râmja reìistrçšana
Ja SD atmiòas kartç saglabâtais râmis tiek reìistrçts iebûvçtajâ atmiòâ, 
tiek nomainîts viens no jau eksistçjošajiem foto râmjiem iebûvçtajâ atmiòâ. 
Aizvietotais foto râmis tiek dzçsts no iebûvçtâs atmiòas.
e_kb466.book  Page 82  Friday, February 29, 2008  2:47 PM