Pentax Optio S12 Operating Guide (lv)

Download
83
Fotoattçlu uzòemšana
4
Taimera režîmâ fotoattçls tiek uzòemts divas vai desmit sekundes pçc 
eksponçšanas slçdža nospiešanas.
1
Uzòemšanas režîmâ nospiediet kursortaustiòu (2).
2
Izmantojiet kursortaustiòus (45) lai 
izvçlçtos 
(Self-timer (Taimeris)) vai 
 (2 sec. Self-timer (2 sekunžu 
taimeris)).
3
Nospiediet taustiòu OK.
Fotokamera ir sagatavota fotoattçlu uzòemšanai 
izmantojot taimera funkciju.
4
Nospiediet eksponçšanas slçdzi lîdz 
pusei.
Fokusa râmis monitorâ izgaismojas zaïâ krâsâ, ja fotokamera ir sasniegusi 
fokusu.
5
Nospiediet eksponçšanas slçdzi pilnîbâ.
Taimeris uzsâk laika atskaitîšanu.
g (Self-timer (Taimeris))
: Fotoattçls tek uzòemts pçc tam, kad taimera 
lampiòa izgaismojas aptuveni septiòas 
sekundes, 
tad mirgo aptuveni trîs sekundes.
(2 sec. Self-timer (2 sekunžu taimeris)):
Fotoattçls tiek uzòemts pçc taimera lampiòas 
mirgošanas aptuveni divas sekundes.
Taimera izmantošana
Fokusçšanas operâcija var tikt iztraucçta, ja fotokamera tiek izkustinâta 
taimera laika atskaites laikâ.
• Nospiežot eksponçšanas slçdzi, displejâ tiek uzsâkta laika atskaite.
• Laika atskaites laikâ nospiežot eksponçšanas slçdzi, skaitîšana tiek 
pârtraukta. Nospiediet eksponçšanas slçdzi pilnîbâ, lai atsâktu laika 
atskaiti.
Kïûmju novçršana “Objekts nav fokusâ.” 1202. lpp.
Eksponçšanas slçdzis
Kursortaustiòš
OK taustiòš
OK
OK
OK
OK
Drive Mode
Drive Mode
Self-timer
Self-timer
Drive Mode
Self-timer
MENU
Cancel
Cancel
e_kb466.book  Page 83  Friday, February 29, 2008  2:47 PM