Pentax Optio S12 Operating Guide (lv)

Download
84
Fotoattçlu uzòemšana
4
Iestatiet uzòemšanas režîmu uz [Continuous Shooting] (Sçrijfoto uzòemšana) 
(Sçrijfoto uzòemšanu). Fotoattçli tiek uzòemti nepârtraukti, kamçr eksponçšanas 
slçdzis tiek turçts nospiests.
1
Uzòemšanas režîmâ nospiediet kursortaustiòu (2).
2
Nospiediet kursortaustiòu (45) lai 
izvçlçtos 
(Continuous Shooting 
(Sçrijfoto uzòemšana)).
3
Nospiediet taustiòu OK.
Fotokamera ir sagatavota fotoattçlu sçrijas 
uzòemšanai.
4
Nospiediet eksponçšanas slçdzi lîdz 
pusei.
Fokusa râmis monitorâ izgaismojas zaïâ krâsâ, ja fotokamera ir sasniegusi 
fokusu.
5
Nospiediet eksponçšanas slçdzi pilnîbâ.
Fotoattçli tiek uzòemti nepârtraukti, kamçr eksponçšanas slçdzis tiek turçts 
nospiests.
Fotoattçlu uzòemšana tiek pârtraukta atlaižot eksponçšanas slçdzi.
Sçrijfoto uzòemšana (Sçrijfoto Režîms)
Eksponçšanas slçdzis
Kursortaustiòš
OK taustiòš
OK
OK
OK
OK
Drive Mode
Drive Mode
Continuous Shooting
Continuous Shooting
Drive Mode
Continuous Shooting
MENU
Cancel
Cancel
e_kb466.book  Page 84  Friday, February 29, 2008  2:47 PM