Pentax Optio S12 Operating Guide (lv)

Download
85
Fotoattçlu uzòemšana
4
• Fotoattçlu uzòemšanu var turpinât lîdz SD atmiòas karte vai iebûvçtâ 
atmiòa tiek pârpildîta.
• Intervâls atšíirsies atkarîbâ no Recorded Pixels un Quality Level 
iestatîjumiem.
• Sçrijfoto uzòemšanas intervâls kïûst lielâks sekojošos apstâkïos.
- Jutîbas iestatîjums ir uz 1600
- Izmantojot Intelligent Zoom (Intelligent tâlummaiòa)
- Izmantojot Digitâlo stabilizçšanas režîmu, Dabiskâ Âdas toòa režîmu, 
Pus-auguma portreta režîmu, vai Nakts režîmu
- Izmantojot D-Diapazona Kompensâciju
- Izmantojot Datuma Uzdrukâšanas funkciju
• Sçrijfoto režîmâ zibspuldze nav pieejama.
• Sçrijfoto nav pieejams Videofragmentu vai Foto râmja pievienošanas 
režîmos.
• Fokuss, ekspozîcija un baltâs krâsas balanss tiek noteikti ar pirmo kadru.
e_kb466.book  Page 85  Friday, February 29, 2008  2:47 PM