Pentax Optio S12 Operating Guide (lv)

Download
86
Fotoattçlu uzòemšana
4
Jûs varat ieslçgt Fotografçšanas režîmu uz Multi-ekspozîcijas režîmu. 
Jûs varat daïçji nosegt Multi-ekspozîcijas, kamçr veidojat atsevišíu attçlu.
1
Uzòemšanas režîmâ nospiediet kursortaustiòu (2).
2
Nospiediet kursortaustiòu (45) lai 
izvçlçtos 
 (Multi-exposure (Multi-
ekspozîciju)).
3
Izmantojiet kursortaustiòu (23
lai precizçtu uzòemto attçlu skaitu.
Jûs varat norâdît starp 2 un 9 attçlu-kadriem. 
4
Nospiediet taustiòu OK.
5
Nospiediet eksponçšanas slçdzi lîdz 
pusei.
Fokusa râmis monitorâ izgaismojas zaïâ krâsâ, ja fotokamera ir sasniegusi 
fokusu.
6
Nospiediet eksponçšanas slçdzi pilnîbâ.
7
Atkârtojiet 5 un 6 soli, lai precizçtu uzòemto attçlu skaitu.
Fotoattçlu uzòemšana Multi-ekspozîcijas režîmâ
• Kad jûs izvçlaties 
, jûs varat izmantot 
 (2 sek. Taimeris), kas dod jums 
iespçju uzòemt attçlu pçc divâm sek. kad esat atlaiduši eksponçšanas 
slçdzi, vai izmantojiet Tâlvadîbas pulti (atsevišíi nopçrkams piederums) 
lai atlaistu eksponçšanas slçdzi, lai samazinâtu fotokameras vibrâciju 
un aizmiglojumu.
• Lai atceltu fotografçšanu Multi-ekspozîcijas režîmâ pusceïâ, mainiet 
fotografçšanas režîmu.
• Kad jûs atceïat Multi-ekspozîciju pirms tika veikts precizçts uzòemto attçlus 
skaits, tad uzòemtie attçli netiks ierakstîti.
• Fotografçjot Multi-ekspozîcijas režîmâ, ierakstîtie pikseïi ir nofiksçti uz 5M. 
(izmantojot Pus-auguma portreta režîmu ar Multi-ekspozîciju, ierakstîtie 
pikseïi ir nofiksçti uz 3M.)
Eksponçšanas slçdzis
Kursortaustiòš
OK taustiòš
OK
OK
Number of Shot  3
Number of Shot  3
Number of Shot  3
OK
OK
Drive Mode
Drive Mode
Multi-exposure 
Multi-exposure 
Drive Mode
Multi-exposure 
MENU
Cancel
Cancel
e_kb466.book  Page 86  Friday, February 29, 2008  2:47 PM