Pentax Optio S12 Operating Guide (lv)

Download
87
Fotoattçlu uzòemšana
4
Iestatiet Fotografçšanas Režîmu uz Tâlvadîbas režîmu un uzòemiet fotoattçlus 
izmantojot tâlvadîbas pulti E vai F (Papildus piederums).
1
Uzòemšanas režîmâ nospiediet kursortaustiòu (2).
2
Izmantojiet kursortaustiòus (45), 
lai izvçlçtos 
(Remote control 
(Tâlvadîbas pults)) vai 
h(0 sec remote 
control (0 sekunžu tâlvadîba)).
3
Nospiediet taustiòu OK.
Taimera lampiòa sâk lçnâm mirgot un fotokamera 
ir sagatavota fotoattçla uzòemšanai.
4
Nospiediet eksponçšanas slçdzi uz tâlvadîbas pults.
i (Remote control (Tâlvadîbas pults)):
Taimera lampiòa sâk âtri mirgot aptuveni trîs 
sekundes un tad tiek uzòemts fotoattçls.
h (0 sec remote control (0 sekunžu tâlvadîba)):
Fotoattçls tiek uzòemts nekavçjoties.
Tâlvadîbas pults izmantošana (Papildus piederums)
Fotoattçlu uzòemšana izmantojot tâlvadîbas pulti
• Fokusçšanas operâcija var tikt iztraucçta, ja fotokamera tiek izkustinâta 
taimera lampiòas mirgošanas laikâ.
• Videofragmentu režîmâ nav iespçjams izmantot tâlvadîbas pulti.
Eksponçšanas slçdzis
Tâlummaiòas slçdzis
Tâlvadîbas pults E 
(Tâlvadîbas pultij F nav 
tâlummaiòas taustiòa.)
Kursortaustiòš
OK taustiòš
OK
OK
OK
OK
Drive Mode
Drive Mode
0 sec remote control
0 sec remote control
Drive Mode
0 sec remote control
MENU
Cancel
Cancel
e_kb466.book  Page 87  Friday, February 29, 2008  2:47 PM