Pentax Optio S12 Operating Guide (lv)

Download
88
Fotoattçlu uzòemšana
4
Izmantojot tâlvadîbas pulti E (papildus piederums) iespçjams ne tikai uzòemt 
fotoattçlus spiežot eksponçšanas slçdzi, bet arî mainît tâlummaiòas 
palielinâjumu ar tâlummaiòas slçdzi.
1
Uzòemšanas režîmâ nospiediet kursortaustiòu (2).
2
Izmantojiet kursortaustiòus (45), lai izvçlçtos i(Remote 
control (Tâlvadîbas pults)) vai 
h(0 sec remote control 
(0 sekunžu tâlvadîba)).
Funkcijas nemainâs izvçloties 
(Remote Control (Tâlvadîbas pults))
 
vai 
h
(0 sec remote control (0 sekunžu tâlvadîba)).
3
Nospiediet tâlummaiòas slçdzi uz tâlvadîbas pults.
Katru reizi nospiežot tâlummaiòas slçdzi tâlummaiòas pozîcija mainâs no tele, 
vidçjas un plašas.
Tâlvadîbas pults baterijas kalpošanas ilgums
No tâlvadîbas pults uz fotokameru signâlus iespçjams nosûtît aptuveni 
30,000 reizes. Sazinieties ar tuvâko PENTAX servisa centru, ja bateriju 
neieciešams nomainît. (Par šo pakalpojumu tiks paprasîta samaksa.)
Palielinâjuma mainîšana izmantojot tâlvadîbas pulti
Super Macro režîmâ tâlummaiòas palielinâjumu nav iespçjams mainît 
ar tâlvadîbas pults palîdzîbu. To iespçjams mainît Macro režîmâ.
• Fotokameras taustiòus iespçjams izmantot kâ parasti.
• Esiet pârliecinâts, ka tâlvadîbas pults atrodas ne tâlâk kâ par trim metriem 
no fotokameras.
• Kad darbojaties ar tâlvadîbas kontroli, ir pieejama tikai Optiskâ tâlummaiòa. 
Digitâlâ un Inteliìentâ tâlummaiòas nav pieejamas ar tâlvadîbas kontroli.
e_kb466.book  Page 88  Friday, February 29, 2008  2:47 PM