Pentax Optio S12 Operating Guide (lv)

Download
8
Viena attçla, videofragmenta vai skaòas faila izdzçšana. ........................... 139
Visu attçlu dzçšana...................................................................................... 141
Atsevišíi izvçlçtu attçlu un skaòas failu dzçšana 
(no Deviòu sîktçlu displeja) ..................................................................... 142
Attçlu, videofragmentu un skaòas failu aizsardzîba 
pret dzçšanu (Protect) ............................................................................. 144
Attçlu aplûkošana izmantojot AV iekârtu........................................................ 146
Attçla aplûkošana izmantojot tâlvadîbas pulti (Papildus piederums) ........... 147
Drukâšanas pasûtîjums (DPOF)....................................................................... 148
Atsevišíu attçlu izdrukâšana ....................................................................... 148
Visu attçlu izdrukâšana................................................................................ 150
Tiešâ drukâšana izmantojot PictBridge .......................................................... 151
Fotokameras pievienošana printerim ........................................................... 151
Atsevišíu attçlu izdrukâšana ....................................................................... 152
Visu attçlu izdrukâšana................................................................................ 153
Attçlu drukâšana izmantojot DPOF iestatîjumus ......................................... 154
Fotokameras atvienošana no printera ......................................................... 154
Attçlu rediìçšana .............................................................................................. 155
Attçla izmçra un kvalitâtes mainîšana ......................................................... 155
Attçlu apgriešana ......................................................................................... 157
Atvçrtâ attçla pagriešana ............................................................................. 158
Attçlu rediìçšana izmantojot krâsu filtrus .................................................... 159
Attçlu rediìçšana izmantojot Digitâlo Filtru.................................................. 161
Attçlu rediìçšana ar Spilgtuma Filtru ........................................................... 163
Videofragmentu rediìçšana ......................................................................... 165
Sarkano acu efekta novçršana .................................................................... 168
Foto râmja pievienošana (Ierâmçjumu kombinçšana) ................................. 170
Failu kopçšana .................................................................................................. 172
Iestatîjumi
174
Fotoaparâta iestatîjumi ..................................................................................... 174
Sâkuma ekrâna iestatîšana ......................................................................... 174
SD atmiòas kartes vai Iebûvçtâs atmiòas formatçšana ............................... 176
Skaòas iestatîjumu mainîšana..................................................................... 177
Datuma un Datums un laiks ......................................................................... 180
Pasaules laika iestatîšana ........................................................................... 182
Displeja valodas mainîšana ......................................................................... 184
Attçla Mapes nosaukuma mainîšana........................................................... 185
USB savienojuma režîma mainîšana........................................................... 186
Video izejas formâta mainîšana................................................................... 187
Displeja spilgtuma regulçšana ..................................................................... 188
Enerìijas taupîšanas funkcijas Iestatîšana.................................................. 189
Automâtiskas izslçgšanâs funkcijas iestatîšana .......................................... 190
Palîgvedòa atainošanâs iestatîšana ............................................................ 191
Atgriešanâs pie noklusçtajiem iestatîjumiem ............................................... 191
Pielikums
192
Pilsçtu saraksts ................................................................................................. 192
Noklusçtie iestatîjumi ....................................................................................... 193
Papildus Piederumi ........................................................................................... 198
Ziòojumi ............................................................................................................. 199
Kïûmju novçršana ............................................................................................. 201
Tehniskie raksturlielumi ................................................................................... 203
GARANTIJAS SAISTÎBAS................................................................................. 206
Alfabçtiskais râdîtâjs ........................................................................................ 211
e_kb466.book  Page 8  Friday, February 29, 2008  2:47 PM