Pentax Optio S12 Operating Guide (lv)

Download
89
Fotoattçlu uzòemšana
4
Fotokamera jum ïauj tuvinât objektu attâlumâ vai attâlinât, ali uztvertu objektu 
plašâkâ skatu leòíî.
1
Uzòemšanas režîmâ nospiediet tâlummaiòas slçdzi.
Tâlummaiòas taustiòš (w):
Objekts tiek samazinâts 
(Platleòía). 
Tâlummaiòas taustiòš (x):
Objekts tiek palielinâts 
(Tele). Kad jûs esat 
nospiedis un turot taustiòu, 
fotokamera automâtiski 
pârslçdzas no optiskâs 
tâlummaiòas uz inteliìento 
tâlummaiòu un inteliìentâ 
tâlummaiòa uz Digitâlo 
Tâlummaiòu.
Piekrîtot tiek attçlots tâlummaiòas stabiòš.
*1 Jûs varat maksimums 3x optiski manît tâlummaiòu.
*2 Gudrâs tâlummaiòas diapazons atšíiras atkarîbâ no ierakstîtajiem pikseïiem. 
Skatieties sekojošajâ tabulâ.
Tâlummaiòas izmantošana objekta izmçra mainîšanai
Eksponçšanas slçdzis
Kursortaustiòš
MENU taustiòš
Tâlummaiòas slçdzis
198
198
198
2.1 x
2.1 x
2.1 x
Tâlummaiòas 
skala
Tâlummaiòas 
koeficients
Lielas kvalitâtes attçla 
tâlummaiòa.
Tâlummaiòa dažâs attçla 
pasliktinâšanâs pakâpçs.
Optiskâs tâlummaiòas 
diapazons*
1
Gudrâs 
tâlummaiòas 
diapazons*
2
Digitâlâs Tâlummaiòas 
diapazons
e_kb466.book  Page 89  Friday, February 29, 2008  2:47 PM