Pentax Optio S12 Operating Guide (lv)

Download
90
Fotoattçlu uzòemšana
4
Ierakstîto pikseïu un tâlummaiòas koeficients
[Digital Zoom] (Digitâlâ tâlummaiòa) ir iestatîta uz [O(On)] (Aktivizçts) caur 
noklusçjumu. Lai uzòemtu fotoattçlus izmantojot vienîgi optisko tâlummaiòu, 
iestatiet [Digital Zoom] (Digitâlâ tâlummaiòa) uz [P(Deaktivizçts)].
1
Uzòemšanas režîmâ nospiediet taustiòu MENU.
Displejâ atainojas [A Rec.Mode] (Ierakstîšanas režîms).
2
Izmantojiet kursortaustiòus (23), 
lai izvçlçtos [Digital Zoom] (Digitâlâ 
tâlummaiòa).
3
Izmantojiet kursortaustiòus (45), 
lai izvçlçtos [
O (On (Aktivizçts))/
P (Off (Deaktivizçts))].
4
Nospiediet eksponçšanas slçdzi 
lîdz pusei.
Fotokamera ir sagatavota attçlu uzòemšanai.
Recorded Pixels 
(Ierakstîtie pikseïi)
Optiskâs tâlummaiòas 
diapazons
Gudrâ tâlummaiòa
Digitâlâs tâlummaiòas diapazons
12M
1× uz 3×
3.3× uz 17.9×
10M
1× uz 3×
3.3×
3.9× uz 17.9×
7M
1× uz 3×
3.3× uz 3.9×
4.6× uz 17.9×
5M
1× uz 3×
3.3× uz 4.6×
5.7× uz 17.9×
3M
1× uz 3×
3.3× uz 5.7×
11.4× uz 17.9×
1024
1× uz 3×
3.3× uz 11.4×
13.9× uz 17.9×
640
1× uz 3×
3.3× uz 17.9×
• Gudrâ tâlummaiòa nav pieejama pie sekojošiem nosacîjumiem
- Kad Digitâlâ tâlummaiòa ir uzstâdîta uz Off (Dekativizçts)
- Kad ieraktîtie pikseli ir 12M. (3× ir pieejama optiskâ tâlummaiòa 
un digitâlâ tâlummaiòa.)
- Digitâlajâ Stabilizçšanas Sistçmas Režîmâ vai Videofragmenta režîmâ.
• Ar gudro tâlummaiòu paplašinâtie attçli monitora displejâ var parâdîties 
raupji. Tas neietekmç ierakstîtâ attçla kvalitâti.
• Videofragmenta režîmâ ir pieejama tikai Digitâlâ tâlummaiòa. 
Lai videofragmenta režîmâ izmantotu Digitâlo tâlummaiòu, [A Rec.Mode] 
(Ierakstîšanas režîms) izvçlnç deaktivizçjiet Video Stabilizçšanas Sistçmu. 
(1111. lpp.)
Digitâlâs tâlummaiòas iestatîšana
Saglabâjot “Digital Zoom (Digitâlâ tâlummaiòa)” Funkcijas 
iestatîjumu 
1
122. lpp.
Rec.Mode
MENU
Exit
EV Compensation
Movie
±0.0
D-Range Comp.
One push PF
Off
Digital Zoom
Instant Review
0.5sec
0.5sec
e_kb466.book  Page 90  Friday, February 29, 2008  2:47 PM