Pentax Optio S12 Operating Guide (lv)

Download
91
4
Fotoattçlu uzòemšana
Uzòemšanas funkciju iestatîšana
Focus Mode (Fokusa režîms)
Fokusa režîma iestatîšana
=
Standard (Standarta) 
(Autofocus (Autofokuss) 
režîms)
Fotokamera nofokusç objektu autofokusa diapazonâ nospiežot 
eksponçšanas slçdzi lîdz pusei. Izmantojiet šo režîmu, 
ja attâlums starp objektu un fotokameru ir lielâks par aptuveni 
35 cm (16 collas).
q
Macro režims
Šis režîms tiek izmantots fotoattçlu uzòemšanai, ja attâlums 
starp objektu un fotokameru ir aptuveni 12 cm - 40 cm (4.7 - 
16 collas). Fotokamera nofokusç objektu autofokusa diapazonâ, 
kad eksponçšanas slçdzis tiek nospiests lîdz pusei.
r
Super Macro režîms
Šis režîms tiek izmantots fotoattçlu uzòemšanai, ja attâlums 
starp objektu un fotokameru ir aptuveni 6 cm - 15 cm (2.3 - 
5.9 collas). Fotokamera nofokusç objektu autofokusa 
diapazonâ, kad eksponçšanas slçdzis tiek nospiests lîdz pusei.
Pan Focus (Panorâmas 
fokuss) režîms
Šis režîms tiek izmantots uzòemot tuvus un tâlus objektus 
vienlaicîgi vai ja objektu ir grûti nofokusçt.
Iestatiet fokusu objektam sekojošâs distancçs
Uzòemot fotoattçlus:
aptuveni 2.3 m (7.55 pçdas) - 
 (pilnâ platleòía pozîcijâ), 
aptuveni 9.3 m (30.51 pçda) - 
 (pilnâ telefoto pozîcijâ)
Uzòemot videofragmentus:
aptuveni 0.9 m (2.95 pçdas) - 
 (pilnâ platleòía pozîcijâ), 
aptuveni 3.7 m (12.14 pçdaa) - 
 (pilnâ telefoto pozîcijâ)
s
IInfinity (bezgalîba) 
režîms
Šis režîms tiek izmantots tâlu objektu uzòemšanai.
z
Manual Focus režîms
Iestatiet fokusu manuâli ar kursortaustiòu palîdzîbu.
Saglabâjot “Focus mode (Fokusa režîms)” 
1
122. lpp.
Kursortaustiòš
OK taustiòš
e_kb466.book  Page 91  Friday, February 29, 2008  2:47 PM