Pentax Optio S12 Operating Guide (lv)

Download
92
Fotoattçlu uzòemšana
4
1
Uzòemšanas režîmâ nospiediet kursortaustiòu (5).
2
Izmantojiet kursortaustiòus (23), 
lai izvçlçtos fokusçšanas režîmu.
3
Nospiediet taustiòu OK.
Fotokamera ir sagatavota uzòemt fotoattçlus 
izvçlçtajâ fokusçšanas režîmâ.
Ja režîms iestatîts uz z (Manual Focus) nospiediet taustiòu OK, lai centrâlâ 
attçla daïa tiktu palielinâta pa visu monitoru fokusa iestatîšanai. Nospiediet 
kursortaustiòu (23), lai iestatîtu fokusu lûkojoties uz indikatoru monitorâ.
Kursortaustiòš (2) : Fokusçšana tiek veikta lielâkâ 
attâlumâ.
Kursortaustiòš (3) : Fokusçšana tiek veikta tuvâkâ 
attâlumâ.
AF palîg gaisma
• Autofokusa režîmâ var tikt aktivizçta AF palîggaisma nepietiekama 
apgaismojuma apstâkïos.
• Šîs fotokameras AF palîggaisma atbilst 1. klases LED produkta drošîbas 
standartiem (IEC60825-1). Lûkojoties tieši AF palîggaismâ, nekâdas 
briesmas nepastâv. Taèu nelûkojieties AF palîggaismâ nelielâ attâlumâ, 
pretçjâ gadîjumâ jûs varat apžilbt.
• Noklusçtais iestatîjums ir Standarta (Autofokuss).
• Super Macro režîmâ tâlummaiòa tiek fiksçta pilnâ platleòía pozîcijâ.
• Ja Fokusa režîms tiek iestatîts uz Standarta (Autofokuss), Videofragmentu 
uzòemšanas Macro vai Super Macro režîmâ, AF operâcija tiek veikta vienu 
reizi uzreiz pirms videofragmenta uzòemšanas uzsâkšanas.
Manuâlais fokuss
OK
OK
OK
OK
Focus Mode
Focus Mode
Standard
Standard
Focus Mode
Standard
MENU
Cancel
Cancel
Cancel
OK
MENU
O K
O K
O K
.12
.12
0.4
0.4
0.2
0.2
.08
.08
.06
.06
m
m
0.4
0.2
.08
.06
.12
Indikators
e_kb466.book  Page 92  Friday, February 29, 2008  2:47 PM