Pentax Optio S12 Operating Guide (lv)

Download
93
Fotoattçlu uzòemšana
4
Kad fokusa punkts ir noteikts, nospiediet taustiòu OK, 
lai iestatîtu fokusa pozîciju un atgrieztos pie parastas 
uzòemšanas ekrâna.
Nospiediet kursortaustiòu (5), lai iestatîtu fokusa 
pozîciju no jauna.
• Fokusçšanas laikâ turiet nospiestu kursortaustiòus (23), lai nofokusçtu 
âtrâk.
• Izmantojot Manuâlo fokusu Videofragmentu režîmâ, iestatiet fokusu tieši 
pirms uzòemšanas uzsâkšanas. Videofragmentu uzòemšanas laikâ fokusu 
nav iespçjams iestatît.
• Lai mainîtu Fokusçšanas režîmu no Manuâlâ fokusa uz citu, nospiediet 
kursortaustiòu (5), kamçr displejâ redzams indikators.
02/26/2008
02/26/2008
02/26/2008
2
12:00
12:00
2
12:00
e_kb466.book  Page 93  Friday, February 29, 2008  2:47 PM