Pentax Optio S12 Operating Guide (lv)

Download
94
Fotoattçlu uzòemšana
4
Flash Mode (Zibspuldzes režîms)
Zibspuldzes režîma iestatîšana
Auto
Zibspuldze aktivizçjas automâtiski atkarîbâ 
no apgaismojuma.
a
Flash Off 
(Zibspuldze deaktivizçta)
Zibspuldze neaktivizçjas neskatoties 
ne uz ko. Izmantojiet šo režîmu, lai uzòemtu 
fotoattçlus krçslâ vai muzejos, u.c., 
kur zibspuldzes izmantošana ir aizliegta.
b
Flash On 
(Zibspuldze aktivizçta)
Zibspuldze aktivizçjas jebkurâ gadîjumâ.
c
Auto + Red-eye 
(Auto + Sarkano acu samazinâšana)
Ar šî režîma palîdzîbu iespçjams samazinât 
sarkano acu parâdîbu, ko izraisa zibspuldzes 
gaismas atstarošanâs objekta acîs. 
Zibspuldze aktivizçjas automâtiski.
d
Flash On + Red-eye 
(Zibspuldze aktivizçta + Sarkano 
acu samazinâšana)
Ar šî režîma palîdzîbu iespçjams samazinât 
sarkano acu parâdîbu, ko izraisa zibspuldzes 
gaismas atstarošanâs objekta acîs.
Zibspuldze aktivizçjas neatkarîgi no apgaismojuma.
b
Soft Flash 
(Maigâ zibspuldze)
Ar šî režîma palîdzîbu tiek samazinâta zibspuldzes 
intensitâte tâ, ka zibspuldze nav pârâk spilgta pat 
nozibsnîjot nelielâ attâlumâ. Zibspuldze aktivizçjas 
neatkarîgi no apgaismojuma.
• Zibspuldzes režîms tiek fiksçts uz Flash Off (Zibspuldze deaktivizçta) 
sekojošos gadîjumos:
- Videofragmentu uzòemšanas režîmâ
- Sçrijfoto režîmâ
- Ja fokusa režîms iestatîts uz Bezgalîbas režîmu
• Fotoattçls tiek uzòemts, kad nozibsnî pçdçjais zibspuldzes zibsnis. 
(Intervâls starp zibspuldzes zibšòiem ir garâks izmantojot sarkano 
acu samazinâšanas funkciju).
Kursortaustiòš
OK taustiòš
e_kb466.book  Page 94  Friday, February 29, 2008  2:47 PM