Pentax Optio S12 Operating Guide (lv)

Download
95
Fotoattçlu uzòemšana
4
1
Uzòemšanas režîmâ nospiediet 
kursortaustiòu (
4).
2
Izmantojiet kursortaustiòus (23), 
lai izvçlçtos zibspuldzes režîmu.
3
Nospiediet taustiòu OK.
Fotokamera ir sagatavota fotoattçlu uzòemšanai 
ar izvçlçto zibspuldzes režîmu.
Saglabâjot “Flash mode (Zibspuldzes režîms)” 
1
122. lpp.
• Izmantojot zibspuldzi Macro režîmâ, attçls var izdoties pâreksponçts.
• Super Macro režîmâ zibspuldze tiek automâtiski deaktivizçta, taèu vçl 
joprojâm iespçjams izvçlçties vçlamo zibspuldzes režîmu.
• Super Macro režîmâ zibspuldzes izmantošanas gadîjumâ attçla 
apakšçjais kreisais stûris tiek izgaismots.
• Eksponçšana palçninâs, uzòemot attçlus ar zibspuldzi Nakts Ainavas 
režîmâ. Ieteicams novietot fotokameru uz statîva vai citas drošas virsmas. 
• Sarkano acu efekta novçršana automâtiski tiek veikta izmantojot Seju 
Atpazîšanu Dabiskâ âdas toòa režîmâ, Portreta režîmâ, vai Pus-auguma 
Portreta režîmâ ar zibspuldzes iestatîjumu uz Auto vai “On” (aktivizçta).
(Tas pats attiecas uz Portretu Auto Attçla režîmâ.) 
OK
OK
OK
OK
Flash Mode
Flash Mode
Auto
Auto
Flash Mode
Auto
MENU
Cancel
Cancel
Cancel
e_kb466.book  Page 95  Friday, February 29, 2008  2:47 PM