Pentax Optio S12 Operating Guide (lv)

Download
96
Fotoattçlu uzòemšana
4
Izvçlieties ierakstîto pikseïu skaitu, priekš attçliem, attiecîbâ uz to, kâ tie fotoattçli 
tiks izmantoti.
Lielâks ierakstîto pikseïu skaits, augstâka fotoattçla kvalitâte, bet faila apjoms 
paliek lielâks. Tâpat arî izvçlçtais fotoattçla kvalitâtes lîmenis ietekmç attçla faila 
apjomu (198. lpp.).
Ierakstâmo pikseïu skaits
1
Uzòemšanas režîmâ nospiediet taustiòu MENU.
Displejâ atainojas [A Rec.Mode] (Ierakstîšanas režîms).
2
Izmantojiet kursortaustiòus (23), 
lai izvçlçtos [Recorded Pixels] 
(Ierakstâmie pikseïi).
3
Nospiediet kursortaustiòu (5).
Atveras izvelkamâ izvçlne.
Ierakstâmo pikseïu iestatîšana fotoattçliem
12M (4000×3000)
10M (3648×2736)
Attçlu drukâšanai ar augstas izšíirtspçjas printeri, A4 izmçra 
vai lielâkiem drukâjumiem, attçlu rediìçšanai vai apstrâdâšanai
7M (3072×2304)
5M (2592×1944)
Piemçrots drukâšanai uz pastkartes
Attçlu izmantošanai interneta mâjas lapâ, pievienošanai e-pastam
3M (2048×1536)
1024 (1024×768)
640 (640×480)
Rec.Mode
MENU
Exit
Recorded Pixels
Quality Level
White Balance
AF Setting
AE Metering
Sensitivity
AWB
12
M
AUTO 800
MENU
Eksponçšanas slçdzis
Kursortaustiòš
MENU taustiòš
Skaidrs, izteiksmîgs
Rec.Mode
MENU
Exit
Recorded Pixels
Quality Level
White Balance
AF Setting
AE Metering
Sensitivity
AWB
12
M
AUTO 800
e_kb466.book  Page 96  Friday, February 29, 2008  2:47 PM