Pentax Optio S12 Operating Guide (lv)

Download
97
Fotoattçlu uzòemšana
4
4
Izmantojiet kursortaustiòus (23), 
lai mainîtu ierakstâmo pikseïu 
iestatîjumu.
Ekrânâ atainojas pieejamais uzòemamo attçlu 
skaits òemot vçrâ izvçlçto ierakstâmo pikseïu 
iestatîjumu.
5
Nospiediet eksponçšanas slçdzi lîdz pusei.
Fotokamera ir sagatavota attçlu uzòemšanai.
• Izvçloties lielu izmçra iestatîjumu iespçjams iegût skaidrus attçlus 
izdrukâšanai.
• Ierakstâmo pikseïu iestatîjums saglabâjas arî izslçdzot fotokameru.
• Gudrâs tâlummaiòas diapazons atšíiras atkarîbâ no izvçlçtajiem 
ierakstîjuma pikseïiem. (190. lpp.)
“Attçlu izmçrs un kvalitâte” 
1
25. lpp.
Rec.Mode
Recorded Pixels
Quality Level
White Balance
AF Setting
AE Metering
Sensitivity
AWB
Auto
MENU
Cancel
OK
OK
5
M
3
M
1024
640
109
images
7
M
10
M
12
M
e_kb466.book  Page 97  Friday, February 29, 2008  2:47 PM