Pentax Optio S12 Operating Guide (lv)

Download
98
Fotoattçlu uzòemšana
4
Izvçlieties kvalitâti (datu sablîvçšanas koeficients) prieks mierîgiem fotoattçliem, 
attiecîbâ uz to kâ attçls tiks izmantots.
Jo vairâk 
E
, jo augtâka attçla kvalitâte, bet faila izmçrs kïûst lielâks. 
Tâpat arî ierakstâmo pikseïu izvçle ietekmç attçla faila izmçru (196. lpp.).
Kvalitâtes lîmeòi
1
Uzòemšanas režîmâ nospiediet taustiòu MENU.
Displejâ atainojas [A Rec.Mode] (Ierakstîšanas režîms).
2
Izmantojiet kursortaustiòus (23), 
lai izvçlçtos [Quality Level] (Kvalitâtes 
lîmenis).
3
Nospiediet kursortaustiòu (5).
Atveras izvelkamâ izvçlne.
Fotoattçlu kvalitâtes lîmeòa iestatîšana
C
Vislabâkâ
Zemâkais kompresijas lîmenis. Piemçrots foto izdrukâm.
D
Labâka
Standarta kompresijas lîmenis. Piemçrots fotoattçlu aplûkošanai 
datora ekrânâ.
E
Laba
Augstâkais kompresijas lîmenis. Piemçrots pievienošanai e-pasta 
vçstulçm vai ievietošanai internetâ.
Rec.Mode
MENU
Exit
Recorded Pixels
Quality Level
White Balance
AF Setting
AE Metering
Sensitivity
AWB
12
M
AUTO 800
MENU
Eksponçšanas slçdzis
Kursortaustiòš
MENU taustiòš
Rec.Mode
MENU
Exit
Recorded Pixels
Quality Level
White Balance
AF Setting
AE Metering
Sensitivity
AWB
12
M
AUTO 800
e_kb466.book  Page 98  Friday, February 29, 2008  2:47 PM