Pentax Optio M 50 Operating Guide (pl)

Download
Dziêkujemy za nabycie cyfrowego aparatu fotograficznego PENTAX.
Prosimy o zapoznanie siê z treœci¹ niniejszej instrukcji w celu poznania wszystkich 
funkcji aparatu. Prosimy równie¿ o zachowanie tej instrukcji, poniewa¿ stanowi 
ona przydatne narzêdzie u³atwiaj¹ce wykorzystanie wszystkich mo¿liwoœci aparatu.
Prawa autorskie
Zdjêcia wykonane przy pomocy aparatu cyfrowego PENTAX do celów innych ni¿ osobiste nie 
mog¹ byæ wykorzystywane bez zgody, co regulowane jest przepisami Ustawy o prawie autorskim. 
Proszê zwracaæ wielk¹ uwagê na odnoœne przepisy, poniewa¿ w niektórych przypadkach 
wprowadzone s¹ ograniczenia równie¿ w kwestii zdjêæ wykonywanych w celach osobistych 
podczas demonstracji lub wystêpów b¹dŸ zdjêæ wystawianych przedmiotów. Zdjêcia wykonane 
z zamiarem uzyskania praw autorskich równie¿ nie mog¹ byæ wykorzystywane niezgodnie 
z zakresem okreœlonym w Ustawie o prawie autorskim.
Do u¿ytkowników aparatu
• Istnieje mo¿liwoœæ, ¿e zapisane dane zostan¹ skasowane lub aparat bêdzie dzia³a³ 
nieprawid³owo, je¿eli jest u¿ywany w pobli¿u urz¹dzeñ wytwarzaj¹cych silne pole 
magnetyczne lub elektromagnetyczne.
• Monitor ciek³okrystaliczny zosta³ wyprodukowany z zastosowaniem najnowszej, wysoko 
precyzyjnej technologii. Poziom sprawnych pikseli wynosi 99,99% lub wiêcej, nale¿y pamiêtaæ 
o tym, ¿e 0,01% pikseli mo¿e nie œwieciæ lub mo¿e œwieciæ mimo, ¿e nie powinny. 
Zjawisko to nie ma ¿adnego wp³ywu na wykonywane zdjêcia.
• Ilustracje i zdjêcia wyœwietlacza w niniejszej instrukcji mog¹ siê ró¿niæ od nabytego produktu.
• Karty pamiêci SD i karty pamiêci SDHC s¹ w tej instrukcji obs³ugi nazywane kartami pamiêci SD.
Znaki handlowe
• PENTAX i Optio s¹ znakami handlowymi firmy PENTAX Corporation.
• Logo SDHC (
) jest znakiem handlowym.
• Ten produkt wspiera PRINT Image Matching III. Cyfrowe aparaty fotograficzne, drukarki 
i oprogramowanie z obs³ug¹ PRINT Image Matching umo¿liwiaj¹ tworzenie zdjêæ zgodnie 
z intencjami fotografika. Niektóre funkcje nie s¹ dostêpne w przypadku drukarek, które nie 
s¹ zgodne z PRINT Image Matching III.
Copyright 2001 Seiko Epson Corporation. Wszystkie prawa zastrze¿one.
PRINT Image Matching jest znakiem handlowym Seiko Epson Corporation. Logo PRINT 
Image Matching jest znakiem handlowym Seiko Epson Corporation.
• Wszystkie inne marki i nazwy produktów s¹ znakami handlowymi i zarejestrowanymi 
znakami handlowymi w³aœciwych przedsiêbiorstw.
Informacje o PictBridge
PictBridge pozwala u¿ytkownikowi po³¹czyæ aparat cyfrowy z drukark¹ z wykorzystaniem 
zunifikowanego standardu dla bezpoœredniego drukowania zdjêæ. Zdjêcia mo¿na drukowaæ 
bezpoœrednio z aparatu, wykonuj¹c kilka prostych czynnoœci.
Rejestracja produktu
W trosce o zapewnienie lepszej obs³ugi prosimy o wype³nienie karty rejestracyjnej produktu, 
któr¹ mo¿na znaleŸæ na p³ycie CD-ROM dostarczonej wraz z aparatem lub na stronie 
internetowej firmy PENTAX. Dziêkujemy za wspó³pracê.
Wiêcej informacji mo¿na znaleŸæ w instrukcji ³¹czenia z komputerem (w prawym dolnym 
rogu na przedniej stronie).
e_kb456.book  Page 0  Friday, February 1, 2008  12:00 PM