Pentax Optio S12 Operating Guide (sk)

Download
Ïakujeme, že ste si zakúpili digitálny fotoaparát PENTAX.
Aby ste sa nauèili využívaœ èo najviac z vlastností a funkcií vášho fotoaparátu, 
pred jeho prvým použitím si preèítajte tento návod na obsluhu. 
Návod si uschovajte, môže byœ dobrým pomocníkom, ak budete neskôr 
potrebovaœ lepšie porozumieœ niektorej z funkcií fotoaparátu.
Autorské právo
Ak používate obrázky urobené digitálnym fotoaparátom PENTAX na iný ako osobný úèel, 
musíte maœ na to povolenie pod¾a autorského zákona. Pamätajte, že fotografovanie 
aj pre osobnú potrebu však môže byœ napríklad pri predvádzaniach, pri vystúpeniach alebo 
pri výstavách obmedzené. Pamätajte tiež, že obrázky urobené za úèelom získania autorského 
práva sa nesmú používaœ mimo vymedzenia ich použitia v zmysle autorského zákona.
Poznámky pre používate¾a fotoaparátu
• Zaznamenané údaje môžu byœ vymazané a fotoaparát nemusí správne fungovaœ 
ak je používaný v prostredí so silným elektromagnetickým žiarením alebo 
magnetickým po¾om.
• Panel z tekutých kryštálov je vyrobený extrémne presnou technológiou. Aj keï úroveò 
spo¾ahlivosti fungovania obrazových bodov je 99,99% alebo lepšia, treba poznamenaœ, 
že 0,01% bodov nemusí svietiœ, alebo môže svietiœ aj vtedy, keï to nie je potrebné. 
Nemá to však vplyv na zaznamenávaný obraz.
Ochranné známky
• PENTAX, Optio a smc PENTAX sú ochrannými známkami PENTAX Corporation.
• Logo SDHC 
 je ochrannou známkou.
• Všetky ostatné znaèky a pomenovania výrobkov sú ochrannými známkami alebo 
registrovanými ochrannými známkami príslušných firiem.
Tento výrobok podporuje PRINT Image Matching III. PRINT Image Matching umožòuje, 
aby digitálne fotoaparáty pre statické zábery, tlaèiarne a softvér pomáhali fotografom 
pri vernejšom podaní ich záberov na obrázkoch. Pri tlaèiaròach, ktoré nie sú kompatibilné 
s PRINT Image Matching III, však niektoré z funkcií nebudú k dispozícii.
Ochranná známka Seiko Epson Corporation 2001. S vyhradením všetkých práv.
PRINT Image Matching je ochrannou známkou Seiko Epson Corporation.
Logo PRINT Image Matching je ochrannou známkou Seiko Epson Corporation.
Softvér Red Eye © 2003-2006 FotoNation Inc. Softvér Face Tracker © 2005-2006 FotoNation 
Inc. In Camera Red Eye – sú chránené U.S. patentami è. 6,407,777 a 7,042,505. 
Ïalšie patenty sú v patentovom konaní.
• Ilustrácie a obrázky monitora uvedené v návode sa môžu líšiœ od skutoènosti.
• Pamäœové SD karty aj SDHC karty sa v tomto návode uvádzajú pod spoloèným názvom 
ako pamäœové SD karty.
e_kb466.book  Page 0  Friday, February 29, 2008  10:46 AM