Pentax Optio S1 Operating Guide (da)

Download
116
3
O
p
ta
ge
lse af
 b
ill
ed
er
1
Tryk på 3-knappen i A-funktion.
[A Optagefunktion]-menuen vises.
2
Brug 4-vejs-navigationsknappen (23) til at vælge 
[Hukommelse].
3
Tryk på 4-vejs-navigationsknappen (5).
Skærmbilledet [Hukommelse] vises.
4
Brug 4-vejs-navigationsknappen 
(
23) til at vælge et menupunkt.
5
Brug 4-vejs-navigationsknappen (45) til at vælge O 
eller 
P.
6
Tryk to gange på 3-knappen.
Kameraet vender tilbage til optagestatus.
DISPLAY
Skærmvisningen indstilles med knappen 
4/W
P
Filnr.
Hvis der sættes et nyt SD-hukommelseskort i, når 
indstillingen O (Tændt) er valgt, tildeles filerne 
fortløbende filnumre
O
Hukommelse
MENU
Flash-funktion
Motorfunktion
Fokusfunktion
Zoomposition
MF-stilling
Hvidbalance
1 / 3