Pentax Optio S1 Operating Guide (da)

Download
123
4
Vi
sn
in
g
 og sl
et
n
ing af
 bi
llede
r
Du kan få vist optagne billeder efter hinanden.
1
I funktionen Q skal du anvende 
4-vejs-navigationsknappen (
45) til at vælge det første 
billede i diasshowet.
2
Tryk på 4-vejs-navigationsknappen (3).
Udvalget af visningsfunktioner vises.
3
Brug 4-vejs-navigationsknappen 
(
2345) til at vælge u 
(Diasshow).
4
Tryk på 4-knappen.
Skærmbilledet til indstilling af diasshow vises.
5
Brug 4-vejs-navigationsknappen 
(
23) til at vælge [Start].
6
Tryk på 4-knappen.
p
Kopiér billede/lyd
Til kopiering af billeder og lyd mellem indbygget 
hukommelse og SD-hukommelseskort.
\
Lydoptagelse
Tilføjer lyd til billeder. Der kan optages lyd til 
hukommelseskortet er fuldt.
Z Beskyt
Beskytter billeder og lyd mod fejlagtig sletning. 
Formatering sletter beskyttede data.
r
DPOF
Til printerindstillinger for billeder. Nyttig ved 
udskrivning på fotolab.
R
Opstartsskærm-
billede
Opsætning af et optaget billede som opstartsbillede. s.178
Diasshow
Diasshow
Diasshow
OK
OK
OK
MENU
Annul.
Annul.
Diasshow
OK
Annul.
Ved kontinuerlig visning
af billeder kan skærm- el.
lydeffekter indstilles
1 / 2
1 / 2
MENU
33 sek.
sek.
Interval
Interval
Diasshow starter
Diasshow starter
Skærmeffekt
Skærmeffekt
S t a r t
Aftørring
Aftørring
Lydeffekt
Lydeffekt
OK
OK
OK