Pentax Optio S1 Operating Guide (da)

Download
125
4
Vi
sn
in
g
 og sl
et
n
ing af
 bi
llede
r
6
Brug 4-vejs-navigationsknappen (23) til at vælge 
skærmeffekt, og tryk på knappen
4.
7
Brug 4-vejs-navigationsknappen (23) til at vælge 
[Lydeffekt].
8
Brug 4-vejs-navigationsknappen (45) til at vælge O 
eller 
P.
Undtagen når [Skærmeffekt] er indstillet til [Slukket], kan du vælge O 
(Til) eller P (Fra) for den lyd, der afspilles, når der skiftes til næste 
billede.
9
Brug 4-vejs navigationsknappen (23) til at vælge 
[Start], og tryk på 
4-knappen.
Diasshowet starter med det valgte interval og den valgte effekt.
Aftørring Det næste billede glider ind over det viste fra venstre mod højre
Skaktern Det næste billede vises i små kvadrater
Udtoning Det aktuelle billede forsvinder gradvist, og det næste billede vises 
gradvist
Vilkårlig
Forskellige effekter bruges vilkårligt
Fra
Ingen effekt
• Diasshowet fortsætter, indtil du trykker på en hvilken som helst anden 
knap end 4-knappen.
• Videosekvenser og billeder med lyd vil blive vist/afspillet i fuld længde, 
før det næste billede vises, uden hensyntagen til det indstillede 
interval. Ved at trykke på 4-vejs-navigationsknappen (5) under 
visning af en videosekvens eller et billede med lyd vises det næste 
billede.
• Lydfiler i lydoptagelsesfunktionen afspilles ikke i diasshowet.
• Når [Vilkårlig] er valgt som skærmeffekt, er intervallet fast, og 
lydeffekten er indstillet til Fra. Lyden på billeder med lyd vil heller ikke 
blive afspillet.