Pentax Optio S1 Operating Guide (da)

Download
168
7
Inds
til
linger
6
Brug 4-vejs-navigationsknappen (23) til at vælge 
lydtype.
Vælg mellem [1], [2], [3] eller [Slukket].
7
Tryk på 4-knappen.
8
Indstil [Lukkerlyd], [Betjeningslyd] og [Selvudløserlyd] 
på samme måde som i trin 4 til 7.
9
Tryk to gange på 3-knappen.
Kameraet vender tilbage til Q-funktion.
Du kan ændre standardindstillingerne for dato og klokkeslæt (s.46). Du 
kan også ændre det format, datoen vises i på kameraet.
1
Tryk på 3-knappen i Q-funktion.
[W Indstilling]-menuen vises.
2
Brug 4-vejs-navigationsknappen (23) til at vælge 
[Datoindstilling].
3
Tryk på 4-vejs-navigationsknappen (5).
Skærmbilledet [Datoindstilling] vises.
4
Tryk på 
4-vejs-navigationsknappen (
5).
Rammen flyttes til [mm/dd/åå].
Afhængig af standardindstillingen eller den 
foregående indstilling kan der blive vist [dd/
mm/åå] eller [åå/mm/dd].
Ændring af Dato og klokkeslæt
D a t o i n d s t i l l i n g
MENU
A n n u l .
D a t o f o r m a t
D a t o
K l o k k e s l æ t
I n d s t .   e r   g e n n e m f ø r t
dd/mm/åå
0 1 / 0 1 / 2 0 11
0 0 : 0 0
24h