Pentax Optio S1 Operating Guide (da)

Download
170
7
Inds
til
linger
11
Brug 4-vejs-navigationsknappen 
(
23) til at ændre måneden.
12
Tryk på 4-vejs-navigationsknappen (5).
Rammen flyttes til feltet for dag. Brug 4-vejs-navigationsknappen 
(23) til at ændre dagen. Når dagen er ændret, ændres året på 
samme måde.
13
Klokkeslættet ændres på samme måde som i trin 8 til 12.
Hvis du valgte [12h] i trin 7, skifter skærmvisningen automatisk mellem 
am (00-12) og pm (12-24) afhængigt af klokkeslættet.
14
Tryk på 4-vejs-navigationsknappen 
(
3) for at vælge [Indst. er 
gennemført].
15
Tryk på 4-knappen.
Indstillingerne for dato og klokkeslæt gemmes.
Den dato og det klokkeslæt, der er valgt under ”Indstilling af Indstilling af 
dato og klokkeslæt” (s.46) og ”
Ændring af Dato og klokkeslæt” (s.168), 
gælder for dato og klokkeslæt for lokalsted. Hvis du indstiller Rejsemål 
vha. funktionen International tid, kan du få vist dato og klokkeslæt for 
rejsemålet, når du tager billeder i en anden tidszone.
Når du trykker på 4-knappen i trin 15, nulstilles kameraets ur til 
0 sekunder. For at indstille den korrekte tid skal du trykke på 4-
knappen, når tidssignalet (på fjernsynet, radioen osv.) viser 0 sekunder.
Indstilling af International tid
MENU
D a t o i n d s t i l l i n g
A n n u l .
D a t o f o r m a t
D a t o
K l o k k e s l æ t
I n d s t .   e r   g e n n e m f ø r t
0 0 : 0 0
dd/mm/åå 24h
0 1 / 0 1 / 2 0 11
D a t o i n d s t i l l i n g
MENU
A n n u l .
D a t o f o r m a t
D a t o
0 1 / 0 1 / 2 0 11
K l o k k e s l æ t
0 0 : 0 0
24h
dd/mm/åå
I n d s t .   e r   g e n n e m f ø r t
OK
OK