Pentax Optio S1 Operating Guide (da)

Download
172
7
Inds
til
linger
10
Tryk to gange på 3-knappen.
Kameraet vender tilbage til skærmbilledet for optagelse med den 
aktuelle indstilling.
1
Tryk på 3-knappen i Q-funktion.
[W Indstilling]-menuen vises.
2
Brug 4-vejs-navigationsknappen (23) til at vælge 
[Internat. tid].
3
Tryk på 4-vejs-navigationsknappen (5).
Skærmbilledet [Internat. tid] vises.
4
Brug 4-vejs-navigationsknappen 
(
23) til at vælge [Vælg tid].
5
Tryk på 4-vejs-navigationsknappen (5).
Der vises en rullemenu.
6
Brug 4-vejs-navigationsknappen 
(
23) til at vælge X eller W.
X
Viser klokkeslættet i den by, der er 
valgt som rejsemål
W
Viser klokkeslættet på lokalstedet
7
Tryk på 4-knappen.
Indstillingen gemmes.
Vælg [W Lokalsted] i trin 4 for at indstille by og sommertid for 
lokalstedet.
Visning af klokkeslæt for lokalstedet på skærmen (Vælg tid)
MENU
1 4 : 2 5
DST
DST
OFF
OFF
OFF
I n t e r n a t .   t i d
R e j s e m å l
L o k a l s t e d
V æ l g   t i d
L o n d o n
K ø b e n h a v n
1 4 : 2 5
DST
DST
OFF
OFF
OFF
MENU
1 4 : 2 5
O K
OK
Annul.
1 4 : 2 5
L o n d o n
I n t e r n a t .   t i d
R e j s e m å l
L o k a l s t e d
V æ l g   t i d
K ø b e n h a v n