Pentax Optio S1 Operating Guide (da)

Download
215
9
Appe
ndi
ks
GARANTIBESTEMMELSER
Alle PENTAX-kameraer, der købes gennem autoriserede distributører af 
fotografisk udstyr, er dækket af en garanti mod materiale- og fremstillingsfejl i et 
tidsrum på tolv måneder fra købsdatoen. Der vil blive ydet service, og defekte 
dele vil blive udskiftet uden beregning inden for dette tidsrum, under forudsætning 
af at der ikke på udstyret findes tegn på skade som følge af stød, sand eller 
væske, misbrug, indgreb, batteritæring eller kemisk korrosion, brug i strid med 
brugervejledningen eller modificering foretaget af et ikke-autoriseret værksted. 
Producenten og dennes autoriserede repræsentanter hæfter ikke for nogen 
reparation eller ændring bortset fra sådanne, som er udført med disses skriftlige 
godkendelse, og producenten og dennes autoriserede repræsentanter hæfter 
endvidere ikke for tab som følge af forsinkelse eller manglende 
anvendelsesmulighed eller andre indirekte eller afledte tab af nogen art, det være 
sig som følge af materiale- eller fremstillingsfejl eller af andre årsager. Det aftales 
udtrykkeligt, at producentens og dennes autoriserede repræsentanters ansvar i 
medfør af enhver garanti eller indeståelse, det være sig udtrykkeligt eller 
stiltiende, er strengt begrænset til udskiftning af dele som anført ovenfor. Der vil 
ikke blive ydet godtgørelse for reparationer, der er foretaget af ikke autoriserede 
PENTAX-serviceværksteder.
Fremgangsmåde i tilfælde af defekter inden for garantiperioden (12 måneder)
Hvis der opstår problemer med dit PENTAX-kamera inden for garantiperioden på 
12 måneder, skal kameraet returneres til den forhandler, hvor du købte det, eller 
til fabrikken. Hvis der ikke findes en Pentax-repræsentant i dit land, skal du 
indsende kameraet til fabrikken franko. I sidstnævnte tilfælde kan det tage et godt 
stykke tid, før kameraet kan returneres til dig som følge af komplicerede 
toldprocedurer. Hvis udstyret er dækket af garantien, vil reparation blive foretaget 
og dele udskiftet uden beregning, hvorefter kameraet returneres til dig. Hvis 
garantien ikke dækker udstyret, skal du selv dække omkostningerne efter 
fabrikkens eller dennes repræsentants almindelige gebyrer. Udgifter til 
forsendelse afholdes af køber. Hvis dit PENTAX-udstyr er købt i et andet land end 
det land, hvor du indsender det til eftersyn i garantiperioden, kan fabrikkens 
repræsentant i det pågældende land opkræve almindelige ekspeditions- og 
servicegebyrer. Uanset ovenstående vil dit PENTAX-udstyr blive efterset uden 
beregning i henhold til nærværende procedure og garantipolitik, hvis det 
returneres til fabrikken. Under alle omstændigheder skal 
forsendelsesomkostninger og toldgebyrer afholdes af afsenderen. Køber skal 
beholde kvitteringer og regninger for købet som bevis for købsdatoen i mindst et 
år. Ved indsendelse af udstyr til reparation skal dette indsendes til producentens 
autoriserede repræsentanter eller godkendte værksteder, medmindre udstyret 
sendes direkte til producenten. Sørg altid for at få et tilbud på, hvad en reparation 
vil koste. Først når du har accepteret tilbuddet, skal du lade værkstedet gå i gang 
med reparationen.