Pentax Optio S1 Operating Guide (da)

Download
2
 Advarsel
• Forsøg aldrig at skille dette kamera ad eller foretage ændringer på 
kameraet. Visse indvendige dele af kameraet arbejder med højspænding, 
hvilket indebærer risiko for elektrisk stød.
• Hvis kameraets indvendige dele blotlægges som følge af, at kameraet 
tabes eller på anden vis beskadiges, må den blotlagte del aldrig berøres. 
Der vil være risiko for elektrisk stød.
• Det kan også være farligt at have kameraremmen omkring halsen. Pas på, 
at børn aldrig vikler remmen rundt om halsen.
• Hvis der kommer røg eller underlige lugte fra kameraet, eller hvis du 
konstaterer andre uregelmæssigheder, skal du omgående holde op med 
at bruge kameraet og tage batteriet ud. Kontakt derefter det nærmeste 
PENTAX-servicecenter. Fortsat brug af kameraet kan forårsage brand 
eller elektrisk stød.
 Forsigtig
• Placer ikke din finger over flashen, når den affyres. Du kan risikere at 
brænde dig.
• Dæk ikke flashen med tøj, når du affyrer den. Der kan opstå misfarvning.
• Visse dele af kameraet bliver varme under brug. Der kan opstå brandsår 
ved lav temperatur, hvis du holder sådanne dele i længere tid.
• Pas på glasskår, hvis skærmen beskadiges. Undgå endvidere at få 
flydende krystaller på huden, i øjnene eller i munden. 
• Afhængig af dine individuelle omstændigheder eller fysiske sygdomme så 
kan brug af kameraet medføre kløe, udslæt eller blærer. Hvis du oplever 
uregelmæssigheder, skal du holde op med at bruge kameraet og straks 
søge læge.
 Advarsel
• Brug altid den strømadapter, der er udviklet specielt til dette kamera, med 
den angivne strømstyrke og spænding. Hvis der bruges en strømadapter, 
som ikke er udviklet specielt til dette kamera, eller hvis den strømadapter, 
der er udviklet specielt til dette kamera, bruges med en anden strømstyrke 
eller spænding end den angivne, kan det forårsage brand, elektrisk stød 
eller kameradefekt. Den angivne spænding af 100 - 240V vekselstrøm.
Om kameraet
Om strømadapteren