Pentax Optio S1 Operating Guide (da)

Download
38
1
Kom
 g
odt
 i
 gang
Forholdsregler ved brug af et SD-hukommelseskort
• SD-hukommelseskortet er udstyret med en 
skrivebeskyttelsesknap. Når knappen indstilles 
til LOCK, beskyttes de eksisterende data ved at 
forhindre optagelse af nye data, sletning af 
eksisterende data eller formatering af kortet 
med kameraet eller computeren.
r vises på skærmen, når kortet er 
skrivebeskyttet.
• Vær opmærksom på, at SD-hukommelseskortet kan være varmt, hvis det 
tages ud umiddelbart efter, at kameraet har været i brug.
• Hold kortdækslet lukket, og undlad at tage kortet ud eller slukke kameraet, 
mens data afspilles eller gemmes på kortet, eller mens kameraet er sluttet til 
en computer med USB-kablet, da der ellers kan forekomme tab af data eller 
beskadigelse af kortet.
• Bøj ikke SD-hukommelseskortet, og udsæt det ikke for slag eller stød. Hold 
kortet væk fra vand, og opbevar det ikke ved for høje temperaturer.
• Tag ikke SD-hukommelseskortet ud under formatering, da dette kan 
ødelægge kortet.
• Dataene på SD-hukommelseskortet kan blive slettet i følgende tilfælde. Vi 
påtager os intet ansvar for data, der slettes
(1) hvis SD-hukommelseskortet håndteres forkert af brugeren.
(2) hvis SD-hukommelseskortet udsættes for statisk elektricitet eller 
elektromagnetisk interferens.
(3) hvis SD-hukommelseskortet ikke har været brugt i længere tid.
(4) hvis SD-hukommelseskortet eller batteriet fjernes, mens der overføres 
data til eller fra kortet.
• Hvis kortet ikke anvendes i længere tid, kan dataene på kortet blive ulæselige. 
Sørg for løbende at sikkerhedskopiere alle vigtige data over på en pc.
• Undgå at bruge eller opbevare kortet på steder, hvor det kan blive udsat for 
statisk elektricitet eller elektrisk interferens.
• Undgå at bruge eller opbevare kortet i direkte sollys eller på steder, hvor det 
kan blive udsat for hurtige temperaturudsving eller kondens.
• Hvis du bruger et SD-hukommelseskort med en langsom optagehastighed, 
kan optagelsen stoppe, mens du optager video, selv om der er tilstrækkelig 
plads i hukommelsen, eller optagelse eller visning kan tage lang tid.
• Husk at formatere SD-hukommelseskort, hvis de er ubrugte eller har været 
anvendt i et andet kamera. Se afsnittet ”Formatering af et SD-
hukommelseskort” (s.166).
Skrive-
beskyttelsesknap