Pentax Optio S1 Operating Guide (da)

Download
43
1
Kom
 g
odt
 i
 gang
2
Tryk på 4-knappen.
Skærmbilledet [Standardindst.] vises på det 
valgte sprog. Fortsæt til trin 3, hvis 
indstillingerne for [Lokalsted] og [DST] 
(Sommertid) er som ønsket.
Fortsæt til ”Indstilling af lokalsted og DST” 
(s.45), h
vis de ønskede indstillinger ikke 
vises.
3
Tryk to gange på 4-vejs-
navigationsknappen (
3) for at 
vælge [Indst. er gennemført].
4
Tryk på 4-knappen.
Skærmbilledet [Datoindstilling] vises. Følg fremgangsmåden i 
”Indstilling af Indstilling af dato og klokkeslæt” (s.46) for at indstille dato 
og klokkeslæt.
S t a n d a r d i n d s t .
MENU
A n n u l .
I n d s t .   e r   g e n n e m f ø r t
D a n s k
DST
OFF
OFF
OFF
L o k a l s t e d
K ø b e n h a v n
Sommertid
Standardindst.
MENU
Annul.
Indst. er gennemført
Dansk
DST
OFF
OFF
OFF
Lokalsted
København
OK
OK