Pentax Optio S1 Operating Guide (da)

Download
45
1
Kom
 g
odt
 i
 gang
3
Tryk på 4-vejs-navigationsknappen (3).
Rammen flyttes til [W Lokalsted].
4
Tryk på 4-
vejs-navigationsknappen (
5).
Skærmbilledet [W Lokalsted] vises.
5
Brug 4-vejs-navigationsknappen 
(
45) til at vælge en by.
6
Tryk på 4-vejs-navigationsknappen (3).
Rammen flyttes til [DST] (sommertid).
7
Brug 4-vejs-navigationsknappen (45) til at vælge O 
(Til) eller 
P (Fra).
8
Tryk på 4-knappen.
Skærmbilledet [Standardindst.] vises igen.
9
Tryk på 
4-vejs-navigationsknappen (
3) for 
at vælge [Indst. er gennemført].
10
Tryk på 4-knappen.
Skærmbilledet [Datoindstilling] vises. Indstil herefter dato og 
klokkeslæt.
Indstilling af lokalsted og DST
S t a n d a r d i n d s t .
MENU
A n n u l .
D a n s k
L o k a l s t e d
K ø b e n h a v n
I n d s t .   e r   g e n n e m f ø r t
Lokalsted
B y
K ø b e n h a v n
DST
MENU
A n n u l .
OK
O K
Standardindst.
MENU
Annul.
Indst. er gennemført
Dansk
DST
OFF
OFF
OFF
Lokalsted
København
OK
OK