Pentax Optio S1 Operating Guide (da)

Download
46
1
Kom
 g
odt
 i
 gang
Indstil aktuel dato og klokkeslæt samt visningsformat.
1
Tryk på 4-vejs-navigationsknappen (5).
Rammen flyttes til [mm/dd/åå].
2
Brug 4-vejs-navigationsknappen 
(
23) til at vælge datoformat.
Vælg mellem [mm/dd/åå], [dd/mm/åå] 
eller [åå/mm/dd].
3
Tryk på 4-vejs-navigationsknappen (5).
Rammen flyttes til [24h].
4
Brug 4-vejs-navigationsknappen 
(
23) til at vælge 24h (24-timers 
visning) eller 12h (12-timers 
visning).
5
Tryk på 4-vejs-navigationsknappen (5).
Rammen vender tilbage til [Datoformat].
6
Tryk på 4-vejs-navigationsknappen (3).
Rammen flyttes til [Dato].
Videoudgangsformatet (NTSC/PAL) er indstillet til formatet for den by, der er 
valgt i [Lokalsted] i skærmbilledet [Standardindst.]. På listen ”Liste over 
bynavne med internationale tidszoner” (s.209) k
an du se det 
videoudgangsformat for hver enkelt by, som indstilles på tidspunktet for 
standardindstillingen, og under ”Ændring af videoudgangsformat” (s.175) 
beskrives, hvordan du kan ændre indstillingen for udgangsformatet.
Indstilling af Indstilling af dato og klokkeslæt
MENU
D a t o i n d s t i l l i n g
A n n u l .
D a t o f o r m a t
D a t o
K l o k k e s l æ t
I n d s t .   e r   g e n n e m f ø r t
dd/mm/åå
0 1 / 0 1 / 2 0 11
0 0 : 0 0
24h
MENU
MENU
D a t o i n d s t i l l i n g
A n n u l .
D a t o f o r m a t
D a t o
K l o k k e s l æ t
I n d s t .   e r   g e n n e m f ø r t
0 1 / 0 1 / 2 0 11
0 0 : 0 0
dd/mm/åå 24h