Pentax Optio S1 Operating Guide (da)

Download
47
1
Kom
 g
odt
 i
 gang
7
Tryk på 4-vejs-navigationsknappen (5).
Rammen flyttes til måned.
8
Brug 4-vejs-navigationsknappen 
(
23) til at ændre måneden.
Indstil dag og år på samme måde.
Indstil herefter tiden.
Hvis du valgte [12h] i trin 4, skifter 
skærmvisningen automatisk mellem am 
(00-12) og pm (12-24) afhængigt af 
klokkeslættet.
9
Tryk på 
4-vejs-navigationsknappen (
3) for 
at vælge [Indst. er gennemført].
10
Tryk på 4-knappen.
Dette bekræfter dato og klokkeslæt.
Hvis du trykker på 4-knappen i trin 10, nulstilles kameraets ur til 
0 sekunder. For at indstille den korrekte tid skal du trykke på 4-
knappen, når tidssignalet (på fjernsynet, radioen osv.) viser 0 sekunder.
Når skærmbilledet [Standardindst.] eller [Datoindstilling] vises, kan du 
annullere de indstillinger, du har foretaget til nu og skifte til 
optagefunktion ved at trykke på 3-knappen. I så fald vises 
skærmbilledet [Standardindst.] igen, næste gang du tænder kameraet.
Indstillingerne for sprog, dato og klokkeslæt, lokalsted og DST (sommertid) kan 
ændres. Nærmere oplysninger fås på de følgende sider.
• Følg trinnene i ”Ændring af Skærm sprog” (1s.173) for at ændre sproget.
• Følg trinnene i ”Ændring af Dato og klokkeslæt” (1s.168) for at ændre dato 
og tid.
• Følg trinene i ”Indstilling af International tid” (1s.170) for at ændre 
indstillingerne for lokalsted eller DST (sommertid).
MENU
D a t o i n d s t i l l i n g
A n n u l .
D a t o f o r m a t
D a t o
K l o k k e s l æ t
I n d s t .   e r   g e n n e m f ø r t
0 0 : 0 0
dd/mm/åå 24h
0 1 / 0 1 / 2 0 11
D a t o i n d s t i l l i n g
MENU
A n n u l .
D a t o f o r m a t
D a t o
0 1 / 0 1 / 2 0 11
K l o k k e s l æ t
0 0 : 0 0
24h
dd/mm/åå
I n d s t .   e r   g e n n e m f ø r t
OK
OK