Pentax Optio S1 Operating Guide (da)

Download
3
• Forsøg aldrig at adskille strømadapteren eller foretage ændringer ved den, 
da dette kan forårsage brand eller elektrisk stød.
• Hvis der kommer røg eller underlige lugte fra strømadapteren, eller hvis 
der forekommer andre uregelmæssigheder, skal du omgående holde op 
med at bruge den og derefter kontakte et PENTAX-servicecenter. Fortsat 
brug af adapteren kan forårsage brand eller elektrisk stød.
• Hvis der kommer vand ind i strømadapteren, skal du kontakte et 
PENTAX-servicecenter. Fortsat brug af adapteren kan forårsage brand 
eller elektrisk stød.
• Hvis der er tordenvejr, når du bruger strømadapteren, skal du tage stikket 
ud og holde op med at bruge adapteren. Hvis du fortsætter med at bruge 
adapteren, kan udstyret blive beskadiget, eller det kan forårsage brand 
eller elektrisk stød.
• Tør strømadapterens stik af, hvis der kommer støv på det. Støv på stikket 
kan forårsage brand.
 Forsigtig
• Anbring ikke tunge genstande på strømadapteren, og pas på ikke at tabe 
tunge genstande på den. Dette kan beskadige adapteren. Kontakt et 
PENTAX-servicecenter, hvis strømadapteren bliver beskadiget.
• Rør ikke ved og kortslut ikke strømadapterens stik, mens ledningen sidder 
i stikket.
• Rør ikke ved strømadapteren med våde hænder. Dette kan forårsage 
elektrisk stød.
• Tab ikke strømadapteren, og udsæt den ikke for slag eller stød. Det kan 
medføre kameradefekt.
• Strømadapteren må ikke anvendes til opladning af andre genopladelige 
batterier end batterier af typen litium-ion D-LI78. Dette kan medføre 
eksplosion, overophedning eller beskadigelse af strømadapteren.