Pentax Optio S1 Operating Guide (da)

Download
4
 Advarsel
• Opbevar batteriet uden for børns rækkevidde. Hvis de putter det i munden, 
kan det medføre elektrisk stød.
• I tilfælde af lækage fra batteriet: Undgå at gnide øjnene, hvis væsken 
kommer i kontakt med dem. Skyl øjnene med rent vand, og søg læge 
øjeblikkeligt.
 Forsigtig
• Brug kun det batteri, der er beregnet til dette kamera. Brug af andet batteri 
kan forårsage eksplosion eller brand.
• Adskil ikke batteriet. Forsøg aldrig at skille batteriet ad, da dette kan 
medføre eksplosion eller utætheder.
• Fjern omgående batteriet fra kameraet, hvis det bliver varmt eller begynder 
at udvikle røg. Pas på, at du ikke brænder dig på det varme batteri, når det 
tages ud af kameraet.
• Hold ledninger, hårnåle og andre metalgenstande væk fra batteriets poler 
+ og -.
• Kortslut ikke batteriet, eller kast det i ilden. Dette kan medføre eksplosion 
eller brand.
• I tilfælde af lækage fra batteriet kommer i kontakt med hud eller tøj, skal de 
berørte områder vaskes grundigt med vand.
• Sikkerhedsforanstaltninger ved håndtering af D-LI78-batterier: 
- BRUG KUN DEN ANGIVNE OPLADER.
- BATTERIET MÅ IKKE BRÆNDES.
- BATTERIET MÅ IKKE ADSKILLES.
- BATTERIET MÅ IKKE KORTSLUTTES.
- BATTERIET MÅ IKKE UDSÆTTES FOR HØJE TEMPERATURER 
(60°C og derover).
 Advarsel
• Anbring ikke kameraet og det medfølgende tilbehør inden for børns 
rækkevidde.
1. Hvis produktet falder ned eller betjenes forkert, kan det forårsage 
alvorlig personskade.
2. Hvis stroppen vikles om halsen kan det forårsage kvælning.
Om batteriet
Hold kameraet og det medfølgende tilbehør uden for børns 
rækkevidde