Pentax Optio S1 Operating Guide (da)

Download
58
2
Gr
undl
æ
gge
nde f
unk
tioner
Menulisten viser de punkter, der kan indstilles fra menuerne, og en 
beskrivelse af hvert enkelt punkt. Se i listen over standardindstillinger i 
tillægget ”Standardindstillinger” (s.204) for at kontrollere, om 
indstillingerne er gemt, når kameraet slukkes, og om indstillingerne 
vender tilbage til standardindstillingerne, når det slukkes.
[A Optagefunktion]-menu
Menuliste
Menupunkt
Beskrivelse
Side
Optaget pixels
Anvendes til at vælge antal optagepixel for stillbilleder
Hvidbalance
Anvendes til at justere farvebalancen efter lysforholdene
Fokusområde
Anvendes til ændring af autofokusområdet
Autolysmåling
Anvendes til at indstille det område på skærmbilledet, hvor 
lysstyrken måles for at bestemme eksponeringen
Lysfølsomhed
Anvendes til at indstille lysfølsomhed
EV-korrektion
Anvendes til at korrigere billedets generelle lysstyrke
D
-o
m
de
in
ds
tillin
g
Highlight-
korrektion
Anvendes til at justere lyse områder, når billedet er 
overeksponeret
Skygge-
korrektion
Anvendes til at justere mørke områder, når billedet er 
undereksponeret
Shake Reduction Anvendes til at vælge, om kamerarystelser skal korrigeres 
under optagelse af stillbilleder
Ansigtsgenken-
delse
Anvendes til at finde ansigter på billedet og automatisk 
justere fokus og eksponering for ansigterne
Blink detektor
Anvendes til at vælge, om funktionen Blink detektor skal 
bruges når funktionen Ansigtsgenkendelse anvendes
Digital zoom
Anvendes til at vælge, om der skal bruges digital 
zoomfunktion eller ej
Øjeblikkelig 
visning
Anvendes til at vælge, om der skal vises Øjeblik.visning
Hukommelse
Anvendes til at vælge, om de valgte værdier for 
optagefunktionen skal gemmes, eller om kameraet nulstilles 
til standardindstillingerne, når det slukkes
Grøn knap
Anvendes til at tildele en funktion til den grønne knap, så du 
kan gå direkte til den i A-funktionen
Skarphed
Anvendes til at vælge, om billedet skal have skarpe eller 
bløde konturer