Pentax Optio S1 Operating Guide (da)

Download
59
2
Gr
undl
æ
gge
nde f
unk
tioner
[C Film]-menu
Mætning
Anvendes til at indstille farvemætningen
Kontrast
Anvendes til at indstille billedkontrastniveauet
Indsæt dato
Anvendes til at vælge, om der skal indfotograferes dato og/
eller klokkeslæt ved optagelse af stillbilleder
• Brug 9-funktionen (grøn) til at let at tage billeder med 
standardindstillinger uanset indstilling i [A Optagefunktion]-menuen 
(s.73).
• Ved at tildele en hyppigt anvendt funktion til den grønne knap kan du 
gå direkte til den ønskede funktion (s.109).
Menupunkt
Beskrivelse
Side
Optaget pixels
Anvendes til at vælge antal pixel for videosekvenser
Movie SR
Anvendes til at vælge, om funktionen til 
videorystereduktion skal aktiveres eller ej
[A Optagefunktion]-menu 1
Optagefunktion 1 / 3
MENU
Afslut
EV-korrektion
Optaget pixels
Hvidbalance
Autolysmåling
Lysfølsomhed
Fokusområde
AWB
Auto
0.0
[A Optagefunktion]-menu 2
Optagefunktion 2 / 3
Øjeblik. visning
MENU
Afslut
Shake Reduction
Digital zoom
D-omr. Indstil.
Ansigtsgenkend. Tændt
Blink detektor
[A Optagefunktion]-menu 3
Optagefunktion
Mætning
MENU
Afslut
3 / 3
Skarphed
Kontrast
Grøn knap
Hukommelse
Indsæt dato
Slukket