Pentax Optio S1 Operating Guide (da)

Download
86
3
O
p
ta
ge
lse af
 b
ill
ed
er
1
Tryk på 4-vejs-navigationsknappen (2) i A-funktionen.
Skærmbilledet [Motorfunktion] vises.
2
Brug 4-vejs-navigationsknappen (45) til at vælge g
og tryk på 4-vejs-navigationsknappen (
3).
3
Brug 4-vejs-navigationsknappen 
(
45) til at vælge g eller Z, og 
tryk på 
4-knappen.
Kameraet er nu klar til at tage et billede ved 
hjælp af selvudløserfunktionen.
Når kameraet genkender en persons 
ansigt, aktiveres funktionen 
Ansigtsgenkendelse, og ansigtsgenkendelsesrammen vises (s.69).
4
Tryk udløserknappen halvt ned.
Fokusrammen på skærmen skifter til grøn, når kameraet fokuserer på 
motivet i den korrekte afstand.
5
Tryk udløserknappen helt ned.
Billedet tages ti eller to sekunder senere.
g
Selvudløser
Brug denne funktion, hvis du vil med på et gruppebillede. 
Billedet tages ca. 10 sekunder efter, at der er trykket på 
udløserknappen.
Z
2 sek. 
selvudløser
Brug denne funktion til at undgå kamerarystelser. Billedet 
tages ca. to sekunder efter, at der er trykket på 
udløserknappen.
Hvis du bevæger kameraet, mens selvudløserlampen blinker, når du 
tager stillbilleder, kan fokus blive uskarpt.
• Ved optagelse af film starter optagelsen ti eller to sekunder efter, at der 
trykkes på C-knappen.
• Hvis du vil standse nedtællingen, mens selvudløseren er aktiveret, skal 
du trykke udløserknappen halvt ned, og hvis du vil genstarte 
nedtællingen, skal du trykke udløserknappen helt ned.
• Z kan ikke vælges, når funktionen 9 (Grøn) er indstillet til 
standardindstilling. Z kan dog vælges, hvis du først vælger den i en 
anden optagefunktion og derefter skifter til 9.
MENU
Motorfunktion
Motorfunktion
Selvudløser
Selvudløser
Motorfunktion
Selvudløser
Annul.
Annul.
Annul.
OK
OK
OK
OK