Pentax Optio S1 Operating Guide (da)

Download
96
3
O
p
ta
ge
lse af
 b
ill
ed
er
Du kan indstille billedets generelle lysstyrke.
Brug denne funktion til at tage bevidst over- eller undereksponerede 
billeder.
1
Tryk på 3-knappen i A-funktion.
[A Optagefunktion]-menuen vises.
2
Brug 4-vejs-navigationsknappen (23) til at vælge 
[EV-korrektion].
3
Brug 4-vejs-navigationsknappen 
(
45) til at vælge EV-værdi.
Tryk på (+) for at øge lysstyrken. Tryk på 
(–) for at mindske lysstyrken. 
EV-indstillingen kan vælges med trin på 1/3 
EV fra -2,0 EV til +2,0 EV.
4
Tryk på 3-knappen.
Kameraet vender tilbage til optagestatus.
Eksponeringskompensation (EV-korrektion)
• Når histogram vises i funktionen stillbilledoptagelse/visningsfunktion, 
kan du kontrollere eksponeringen (s.26).
• Funktionen EV-korrektion kan ikke bruges i funktionerne 9 (grøn) 
eller 
b (Autobillede).
• Hvis du ofte ændrer indstilling for [EV-korrektion], kan du spare tid ved 
at tildele den til den grønne knap (s.109).
Lagring af indstillingen for EV-korrektionsværdi 1s.115
Optagefunktion 1 / 3
MENU
Afslut
EV-korrektion
Optaget pixels
Hvidbalance
Autolysmåling
Lysfølsomhed
Fokusområde
AWB
Auto
0.0