Pentax km Operating Guide (et)

Download
122
Pildistusfunktsioonid
4
1
Vajutage olekuvaates 
4 nuppu.
Ekraanile ilmub juhtpaneel.
Kui olekuvaadet pole ekraanil, vajutage M nuppu.
2
Valige (2345) noolenuppude 
abil [Shake Reduction] ning 
vajutage
4 nuppu.
Ekraanile ilmub [Shake Reduction] menüü.
3
Valige (45) noolenuppude 
abil [On] (sees).
Stabilisaatori sisselülitamine
Stabilisaator ja objektiivi fookuskaugus
Stabilisaator saab tööks vajalikku infot (fookuskaugus) objektiivilt.
Infovahetus toimub pildistabilisaatori kasutamisel automaatselt kui kaamera 
ees on DA, DA L, D FA, FA J, FA või F objektiiv. 
Mõne teist tüüpi objektiivi kasutamisel ei saa kaamera objektiivilt fookuskauguse 
infot ning see tuleb stabilisaatori tööks käsitsi seadistada. Sellisel juhul ilmub 
[Input Focal Length] seadistusmenüü. Seadistage [Focal Length] menüüst 
käsitsi.
1 Stabilisaatori seadistamine (lk.124)
Shake Reduction
Shake Reduction
On
On
400
AF.A
JPEG
AWB
ISO
AUTO
10
M
OFF
OFF
On
On
Shake Reduction
Shake Reduction
OK
OK
OK
e_kb464_84percent.book  Page 122  Monday, October 6, 2008  11:03 AM