Pentax km Operating Guide (et)

Download
138
Välklambi kasutamine
5
Töökaugus ja avaarv integreeritud 
välklambi kasutamisel
Korrektse särituse saavutamiseks välklambiga pildistamisel on juhtarvu, 
avaarvu ja objekti kauguse vahel teatud omavaheline seos.
Kui välklambi võimsus ei ole piisav, tuleb muuta seadistusi.
Järgnev valem aitab leida välklambi kauguse avaarvu alusel.
Maksimaalne välgu kaugus L1 = juhtarv ÷ valitud ava
Minimaalne välgu kaugus L2 = maksimaalne välgu kaugus ÷ 5*
* Arv 5 ülaltoodud valemis on konstant, mis kehtib ainult 
integreeritud välklambi kasutamisel.
Näide
Kui tundlikkus on [ISO 100] ja avaarv on F2.8
L1 = 11 ÷ 2.8 = umbes 3,9 (m)
L2 = 3,9 ÷ 5 = umbes 0,8 (m)
Seega saime teada, et välklampi saab kasutada kaugustel 0,8 kuni 3,9 m.
Välklampi ei saa kasutada kui vahemaa on 0,7 m või vähem kuna see võib 
põhjustada pildi nurkade vinjeteerumist, ülesäritust ja valguse ebaühtlast 
jaotumist.
Järgnev valem leiab pildistuskauguse alusel avaarvu.
Kasutatav avaarv F = juhtarv ÷ pildistuskaugus
Näide
Kui tundlikkus on [ISO 100] ja pildistuskaugus on 3,5 m, saame avaarvuks:
F = 11 ÷ 3,5 = 3.1
Kui tulemuseks saadud numbriga (antud näites 3.1) avaarvu ei ole olemas, 
kasutatakse lähimat väiksemat avaarvu (antud näite puhul F2.8).
ISO Sensitivity
Integreeritud välklambi juhtarv
ISO 100
Umbes 11
ISO 200
Umbes 15,6
ISO 400
Umbes 22
ISO 800
Umbes 31,1
ISO 1600
Umbes 44
ISO 3200
Umbes 62,2
Pildistuskauguse arvutamine avaarvu alusel
Avaarvu arvutamine pildistuskauguse alusel
e_kb464_84percent.book  Page 138  Monday, October 6, 2008  11:03 AM