Pentax km Operating Guide (et)

Download
147
Välklambi kasutamine
5
Kaamera võimaldab kombineerida kahte või enamat välist välklampi (AF540FGZ, 
AF360FGZ või AF200FG) või kasutada välist välklampi kombinatsioonis integreeritud 
välklambiga. AF540FGZ ühendamiseks saab kasutada välgupikenduskaabli 
ühenduspesa. AF360FGZ või AF200FG välklampe saab ühendada nagu joonisel 
näidatud. Ühendage üks väline välklamp ja välgupesa adapter F (eraldi müüdav lisa) 
välgupesa adapteriga F (eraldi müüdav lisa). Seejärel ühendage välgupesa adapter 
F välise välklambiga pikenduskaabli F5P (eraldi müüdav lisa) abil.
Detailsema info saamiseks lugege välklampide kasutusjuhendeid.
Kahe või enama välise välklambi kombineerimine
Mitmete välklampidega pildistamine
• Ärge kasutage koos erinevate kontaktide arvuga lisavarustust. See võib põhjustada 
häireid töös.
• Kombinatsioonid teiste tootjate välklampidega võivad põhjustada seadmete hävinemist. 
Pentax soovitab kasutada AF540FGZ, AF360FGZ või AF200FG välklampe.
Mitmete väliste välklampide või ühe välklambi kasutamisel integreeritud välklambiga 
on välgurežiimiks P-TTL.
e_kb464_84percent.book  Page 147  Monday, October 6, 2008  11:03 AM