Pentax km Operating Guide (et)

Download
148
Välklambi kasutamine
5
Kombineerides omavahel kaks või enam välist välklampi (AF540FGZ, AF360FGZ 
või AF200FG) või ühe välise välklambi integreeritud välklambiga, saab kasutada 
kontrastikontrolliga välgurežiimi. Selle aluseks on erinevus välklampide 
välguvõimsuses.
1 Ühendage väline välklamp pikenduskaabli abil kaameraga. (lk.146)
2 Valige välise välklambi režiimiks contrast-control-sync režiim.
3 Valige pildistusrežiimiks e, b, c või a.
4 Veenduge, et nii väline kui ka integreeritud välklamp on täielikult laetud 
ning pildistage.
Kontrastikontrolliga sünkroniseerimine
• AF200FG saab töötada koos AF540FGZ või AF360FGZ välklambiga.
• Ärge kasutage koos erinevate kontaktide arvuga lisavarustust. See võib põhjustada 
häireid töös.
• Kombinatsioonid teiste tootjate välklampidega võivad põhjustada seadmete hävinemist. 
Soovitatav on kasutada PENTAX automaatvälklampe.
• Kui kahe või enama välklambi kasutamisel on juhtvälgul seadistatud kontrastikontrolli 
režiim, siis on välklampide võimsuste vahekord 2 (juhtvälklamp) : 1 (orivälgud). 
Välise välklambi kombineerimisel integreeritud välklambiga on võimsuste vahekord 2 
(väline välklamp) : 1 (integreeritud välklamp).
• Mitmete väliste välklampide või ühe välklambi kasutamisel integreeritud välklambiga 
on välgurežiimiks P-TTL.
e_kb464_84percent.book  Page 148  Monday, October 6, 2008  11:03 AM