Pentax km Operating Guide (et)

Download
154
Pildistusseadistused
6
g nupu funktsiooni seadistamine
g (Help) nupule saab valida ühe järgmistest funktsioonidest: abiinfo funktsioon 
(Help), Digital Preview digitaalne eelvaade, Custom Image töötlus, digitaalfiltrid või 
RAW. Pildistamisel saab valitud funktsiooni avada ühe nupuvajutusega. 
1
Valige [Rec. Mode 3] menüüst 
[Help button] ning vajutage 
(
5) noolenuppu.
2
Vajutage (5) noolenuppu.
Help function
Kuvab valitud tegevuse kohta selgitusi. (lk.34)
Digital Preview
Kuvab digitaalse eelvaate. Seadistada saab histogrammi ja ala/
ülesäris alade kuvamist digitaalse eelvaate ajal. (lk.119)
Custom Image
Võimaldab määrata Custom Image seadistusi. (lk.157)
Digital Filter
Valib digitaalfiltri. (lk.132)
RAW button function
Pildistamisel salvestatakse kaader samaaegselt nii JPEG 
kui ka RAW vormingus sõltumata [File Format] seadistusest. 
Seadistage kas nupuvajutus kehtib vaid ühe kaadri kohta 
või kuni järgmise nupuvajutuseni. (lk.155)
1 2
3
MENU
Exit
Memory
Help button
Shake Reduction
Input Focal Length
On
MENU
Help button
Help function
e_kb464_84percent.book  Page 154  Monday, October 6, 2008  11:03 AM