Pentax km Operating Guide (et)

Download
155
Pildistusseadistused
6
3
Valige noolenuppude (23
abil 
nupule omistatav funktsioon 
ning vajutage 
4 nuppu.
4
Vajutage kaks korda 
3 nuppu.
Ekraanile ilmub menüü avamisele eelnenud vaade.
Kui valisite g (Help) nupu funktsiooniks [RAW button function], 
seadistage see järgmiselt.
Valida saab järgmisi seadistusi.
1
Valige punktis 3 lk.155 seadistuseks [RAW button function].
2
Valige (23) noolenuppude abil [Cancel each time].
RAW nupu funktsiooni seadistamine
Cancel each time
O (sees)/P (väljas)
File Format
Failivorming g nupu vajutamisel.
MENU
Help button
Help function
Digital Preview
Custom Image
Digital Filter
RAW button function
Cancel
OK
OK
OK
e_kb464_84percent.book  Page 155  Monday, October 6, 2008  11:03 AM