Pentax km Operating Guide (et)

Download
161
Pildistusseadistused
6
Värvustasakaalu saab sõltuvalt valgusallikast seadistada. Manuaalse 
värvustasakaalu abil saab kaamera jäädvustada kergeid varjundeid, 
mida eelhäälestatud seadistustega ei ole võimalik saavutada. Manuaalne 
värvustasakaal tagab optimaalse seadistuse valgustusest lähtuvalt.
1
Valige punktis 3 lk.160 
seadistuseks 
K (Manual).
2
Suunake kaamera seadistatavas valguses valgele paberilehele 
või muule valgele objektile nii, et see täidab kogu kaadri.
3
Vajutage päästik lõpuni alla.
Kui päästik ei toimi, lükake teravustamisrežiimi 
nupp asendisse \.
Ekraanile ilmub mõõteala valiku vaade.
4
Kogu ekraani või punktala valimiseks kasutage valikuketast.
5
Kasutage (2345) noolenuppe 
punktala liigutamiseks soovitud 
alale.
Värvustasakaalu manuaalne seadistamine
White Balance
White Balance
Manual 
Manual 
Adjust
Adjust
SHUTTER
Check
Check
OK
OK
OK
WB
WB
O K
O K
O K
OK
O K
O K
O K
OK
e_kb464_84percent.book  Page 161  Monday, October 6, 2008  11:03 AM